Knihovní řád Místní lidové knihovny ve Velkých Němčicích

V souladu se zřizovací listinou Místní lidové knihovny ve Velkých Němčicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.671 ze dne 3.10.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb.( knihovní zákon ), vydávám tento knihovní řád :

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- informace z oblasti veřejné správy
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby :
- meziknihovní služby.
Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst.2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši, které jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Ochrana osobních údajů

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje následující osobní údaje :
- jméno, příjmení, bydliště , data narození
- tyto údaje budou požadovány k zapsání čtenářů
- k osobním údajům má přístup jen knihovnice
- osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelné zásuvce
- skartace je prováděna 1x ročně nebo okamžitě
pokud se čtenář odhlásí

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných Internetem.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásady do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry

5. Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům, Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

ve Velkých Němčicích
dne 7.10.2002 starosta
František Brychta

V ý p ů j č n í ř á d
Místní lidové knihovny ve Velkých Němčicích
-----------------------------------------------------------------------------------

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Místní lidová knihovna ve Velkých Němčicích je veřejnou knihovnou a poskytuje služby svým uživatelům a čtenářům ve svých provozních místnostech jak na místě (prezenčně), tak i domů (absenčně) půjčováním literatury z vlastního fondu, prováděním kulturně výchovné činnosti a informačními službami pro širokou veřejnost.
2. Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné.

Čl. 2
Uživatelé a čtenáři knihovny.

1. Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři.
2. Čtenářem knihovny se může stát:
a) každý občan České republiky starší 15 let, děti a mládež se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců
b) organizace, školy, instituce prostřednictvím určeného zástupce.
3. Občan ( zástupce organizace) žádá o přijetí čtenářskou přihláškou na tiskopise, který mu vydá knihovna. Současně s přihláškou ve všech částech vyplněnou a podepsanou je povinen při zápisu předložit :
a) občanský průkaz
b) děti a mládež do 15 let písemný souhlas ( podpis na přihlášce) jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců
c) zástupce organizace přihlášku podepsanou ředitelem (vedoucím) organizace a občanským průkazem zástupce, který bude s knihovnou ve styku.
Občan na přihlášce podepíše prohlášení, že souhlasí s výpůjčním řádem, který mu byl předložen k prostudování a zavazuje se plnit jeho ustanovení i další předpisy platné pro knihovnu a rovněž pracovníka knihovny.
4. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář.
5. Čtenář je povinen ohlásit knihovně :
a) změnu jména, bydliště
b) ztrátu nebo zničení průkazu, za vystavení duplikátu zaplatí čtenář poplatek ve výši 5.-Kč. Vystavení nového
průkazu za popsaný je bezplatné.
6. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit :
a) kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
b) kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů z knihovny nebo v knihovně způsobí jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu
c) kdo je z řad čtenářů knihovny knihovníkem vyloučen pro porušování tohoto řádu, předpisů platných pro knihovnu a porušování pokynů pracovníka knihovny.

Článek 3
Půjčování literatury

1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu, si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny. Čtenáři může být půjčeno nejvíce 20 knih a materiálů. Půjčovní doba je uvedena na vstupních dveřích knihovny.
2. Výpůjční lhůta činí 1 měsíc. Knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty.
3 Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit jen tehdy, nežádá-li materiál jiný čtenář, a to na další měsíc.
4. Čtenář je povinen nakládat s výpůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat dalším osobám.
5. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu onemocnění a karantény další materiál vypůjčovat. Již vypůjčené materiály musí před vrácením dát dezinfikovat na svůj náklad.
6. Jestliže materiály, které čtenář potřebuje, jsou půjčeny, může si je zamluvit. Jakmile žádaný materiál bude vrácen předchozím čtenářem, oznámí to knihovna čtenáři a po dobu 7 dnů mu žádaný materiál rezervuje. Je-li dílo zamluveno více čtenáři, půjčuje se v časovém pořadí záznamů.
7. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, jde na vrub čtenáře. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty materiálu je dán v článku 4 tohoto řádu.

Článek 4
Pořádková opatření

1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád , řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným k udržování pořádku a ochrany majetku.
2. Knihovna může půjčení materiálu odepřít zejména tehdy
a) jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu
b) jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů.
3. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikají z půjčování knihovních fondů, jakož i vzájemná práva a povinnosti, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Poruší-li čtenář povinnost včasného vracení výpůjčného materiálu, t.j. nevrátí-li jej do uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá-li o její prodloužení, je povinen podle příslušného ustanovení občanského zákoníku zaplatiti v hotovosti poplatek za opožděné vrácení. Výše poplatku činí :
- při první upomínce ( po uplynutí výpůjční doby)10.-Kč
- při druhé upomínce 20.-Kč
- při třetí upomínce 30.-Kč
Nevrátí-li čtenář vypůjčený materiál ani ve lhůtě při třetí upomínce, postupuje knihovna podle odstavce 5 nebo 6 tohoto článku.
5. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím , že
a) obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu
b) nahradí knihovně škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla
6. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě stanovené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé mohou podat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu Obecnímu úřadu Velké Němčice. Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.
2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.
3. Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 20.7.2000 a byl schválen Obecním úřadem dne 20.7.2000.

Knihovník: Eva Nevědělová

Starosta: František Brychta