KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní lidové knihovny ve Velkých Němčicích

 

V souladu se zřizovací listinou MLK Velké Němčice,schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.671 ze dne 3.10.2002 a podle § 4, odst.7 zákona č. 257/2001Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád :

 

I. Základní ustanovení

----------------------------

Čl.1

Poslání a činnost knihovny.

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2,4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby :

- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

- informace z oblasti veřejné správy,

- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

d) přístup na internet.

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto služby : poplatek za upomínky, poštovné za MVS.Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4,odst.2 až 4 zák.č.257/2001 Sb.,knihovního zákona,tzn. Že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši uvedeném ve Výpůjčním řádu,který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci

následující osobní údaje : jméno,příjmení,adresu trvalého bydliště a datum narození.

3. Děti do 15ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č.2 tohoto KŔ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením,která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možno podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu,databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona,vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. A metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů :

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

(porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,pornografické literatury apod.)

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit včechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. V poznámce automatizovaného výpůjčního systému

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně,písemně,popř.elektronickou poštou

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta knih pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 2 měsíce.

Výpůjční lhůta může být prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Výpůjční lhůta nových titulů je 1 měsíc.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř.uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí,bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Výše jmenované služby knihovna neposkytuje

IV. Postihy nedodržování ustanovení Knihovního řádu

---------------------------------------------------------------------

Čl. 13

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na dne,kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček :

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvysledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatelem

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku § 2951,odst.1,kde se stanoví : „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné,anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích“.)

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

------------------------------

 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 20.7.2000

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu

------------------------------------

Příloha č.1

Ceník placených služeb a poplatků Místní lidové knihovny Velké Němčice

 

- Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné.

- Manipulační poplatek za ztrátu průkazu 10.-Kč.

- Upomínka 10.-Kč, po každém týdnu navýšení o 5.-Kč, po měsíci doporučený dopis Úřadu městyse Velké Němčice

- Ztráta knihy-náhrada titulu nebo cena knihy

 

Příloha č.2

Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR

S osobními údaji uživatelů knihovny pracuje v knihovně knihovnice Eva Nevědělová.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu :

Povinné identifikační údaje : Jméno,příjmení,datum narození,adresa trvalého pobytu,identifikační údaje zástupců dětem do 15 let na přihlášce.

Nepovinné kontaktní údaje : telefon,email.

Služební údaje : číslo čtenářského průkazu,přehled výpůjček,výpůjčky VF, rezervace, upomínky.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcí, zejména o jejich účelu,místě,čase a dalších náležitostech předává knihovna zřizovateli. Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických,informačních a dalších služeb uživatelům,informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem,uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů.

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům,jejich opravu nebo výmaz,popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytné kopii zpracovaných osobních údajů,případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a rok poté.Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů,pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb.

Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anomymizace).Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak,aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance,kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovnaq uchovává v počítačové databázi systémem Clávius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů,hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Záznamy z akcí pořádaných knihovnou

Pořizování fotografií člověka upravuje především občanský zákoník č.89/2012 Sb.,což se vztahuje též na pořizování fotografií z akcí pořádaných knihovnou. Podle této úpravy je možné vyfotografovat či nafilmovat člověka,tak aby bylo možné určit jeho totožnost,vždy jen s jeho svolením. Zároveň je možné takto pořízené snímky šířit obvyklým způsobem.

Svolení nemusí být písemné,může být dáno i mlčky,ale je nezbytné,aby dotyčný o fotografování věděl a nevyloučil ho, resp.měl možnost ho vyloučit. Je nutné na pořizování záznamů vždy upozornit.

Fotografování dětí

Při fotografování dětí a při užití jejich fotografií pro propagaci knihovny je třeba požádat o svolení zákonné zástupce.Jde-li o školní akci,pro běžné použití fotografií knihovnou postačí,když rodiče již dali svolení škole.

Svým podpisem uživatel (zákonný zástupce ) souhlasí s použitím fotografií k propagaci knihovny a jejich zveřejněním.

Svůj souhlas s použitím fotografií může kdykoli písemně odvolat.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb,kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)2016/679,známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů,na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

Budeme však rádi,pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: MLK Velké Němčice,691 63 Městečko 85 Velké Němčice.

 

Schváleno ve Velkých Němčicích dne 27.8.2018 č.j.17/2018 č.j.

 

starosta obce knihovnice

František Smetana Eva Nevědělová

podpis podpis